× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן דרוג לפי גיל השתלמות דרוג לפי סיכון גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית
תקנון שימוש

אני מצהיר כי כל האמור בתקנון דלהלן מוסכם ומקובל כתנאי לשימוש באתר אדוויזרלנד ולשירותים הניתנים באמצעות האתר (להלן: "אתר אדוויזרלנד"):

1. במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים הפיננסיים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר אדוויזרלנד, או באמצעות אתר אדוויזרלנד (ולרבות ניוזלטר, SMS,) אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר אדוויזרלנד הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.

2. אדוויזרלנד אינו אחראי בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות שמתפרסמות באתר אדוויזרלנד.

3. אין אדוויזרלנד אחראי לתוכן הנתונים ולנכונות המודעות המתפרסמות באתר אדוויזרלנד.

4. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר אדוויזרלנד או מטעמו של אתר אדוויזרלנד שייך באופן בלעדי לאדוויזרלנד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של אדוויזרלנד, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר אדוויזרלנד באמצעות הסכמים שונים בין אדוויזרלנד לבין אותם צדדים.

5. השימוש באתר אדוויזרלנד מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר אדוויזרלנד ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

5.1 אתר אדוויזרלנד (ומפעילת האתר חברת פאנדר בע״מ) לא אחראים לתוכן הפרסום בעמודי האדוויזרים (עמודי התוכן המתפרסמים באופן חופשי על ידי סוכנים או כל גורם אחר. כל אחד שעושה שימוש במידע המונגש לו בעמודי האתר עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד! האתר ומפעיליו חושבים שכל מי שיש לו עניין בפרסום חייב לבדוק את ההצעות בעצמו ולא להסתמך על המציעים בלבד.


6. תנאי שימוש למשתמשים בנתוני האתר (גמל, פנסיה, קרנות, בורסה ועוד)

על מנת להשתמש בנתוני האתר וגמל, פנסיה, קרנות, בורסה באמצעות אתר אדוויזרלנד (להלן: "המידע"), המשתמש מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:

6.1. ידוע למשתמש כי אין בפרסום המידע משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישה או מכירה של קרן נאמנות או ניירות ערך, ואין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטות השקעה.

בנתונים הפיננסים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתקבל באמצעות השירות אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך ואין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטת השקעה או מכירה. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע או מתקבל במסגרת השירות – הינו על אחריות המשתמש בלבד.

6.2. ידוע למשתמש כי אין הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או אדוויזרלנד אחראים לתוכן המידע ו/או לנכונותו. כל שימוש במידע טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המשתמש וייעשה על אחריותו בלבד והמשתמש מתחייב כי לא יבצע כל עסקה בהסתמך על המידע וידאג לוודא את נכונות המידע באמצעים אחרים.

6.3. המשתמש מצהיר שידוע לו כי כל הזכויות במידע, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המקצועיים, זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר כאמור, שייכים לבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או הרשות לניירות ערך ו/או לרשות שוק ההון ו/או לחברת פאנדר בע״מ!.

6.4. המשתמש מצהיר שידוע לו כי הזכויות באופן ביטוי, עיבוד, אחסנת והפצת המידע באתר אדוויזרלנד, נתונות לאדוויזרלנד.

6.5. מצהיר שידוע לו כי הגישה למידע ניתנת לו באופן אישי בלבד.

6.7. המשתמש מאשר ומתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או דו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד מתחייב המשתמש שלא לאפשר במחדל את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

6.8. ידוע למשתמש כי הנתונים אינם עדכניים ליום פרסום האתר.הנתונים הם צילום מצב בהתאם לפרסום האחרון ע"י הרשות לנירות ערך ,הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ,רשות שוק ההון וחברת פאנדר בע״מ.

6.9. ידוע למשתמש כי האתר יכול להתקל בקושי להציג את כל הקרנות או את כל הניירות ערך אותם הוא מחזיק עקב קשיים או אי התאמות טכניות.האתר עושה כמיטב יכולתו לפרסם את כל הנתונים על הקרנות ללא אפליה או העדפה.

6.10. המשתמש ער לכך, כי למרות שהבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או אדוויזרלנד פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע המועבר על ידם יהיה נכון ומדויק,וידוע למשתמש כי האתר נמצא בשלב הבטא(הניסוי) ולכן אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע או בדרך העברתו.

6.11. בשים לב לאמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וכן את אדוויזרלנד, מנהליהם, עובדיהם והפועלים מכוחם, בשמם ומטעמם מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו או בתוכנו של המידע, ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו, וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים.

6.12. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או אדוויזרלנד ו/או רשות שוק ההון ו/או חברת פאנדר בע״מ, מנהליהם, עובדיהם והפועלים מכוחם, בשמם ומטעמם לא יהיו אחראיים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של אתר אדוויזרלנד ו/או של עובדיו ו/או של הפועלים בשמו ומטעמו.

6.13. המשתמש מאשר כי התנאים המפורטים לעיל יחולו גם על עובדיו וכי הוא אחראי לכך שלא יופרו על ידם.


7. מדיניות הגנת הפרטיות

אדוויזרלנד יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר אדוויזרלנד או הצטרפות ו/או שימוש לשירותים שבאתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר אדוויזרלנד (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

7.1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר אדוויזרלנד ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי אתר אדוויזרלנד.

7.2. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי אתר אדוויזרלנד ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה אתר אדוויזרלנד יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:

7.2.1. כתובת מגורים או כתובת אחרת;

7.2.2. כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;

7.2.3. לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;

7.2.4. לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש , ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר אדוויזרלנד.

7.3. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר אדוויזרלנד. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר אדוויזרלנד בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

7.4. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר אדוויזרלנד בהתאם למפורט לעיל,

אימייל:יוכל הסר את עצמו בלינק שבתחתית האימייל הנשלח (רב-מסר).

דואר וסמס:יוכל לפנות בכל עת לאתר אדוויזרלנד לכתובת האלקטרונית RemoveMe@advizerland.co.il ואתר אדוויזרלנד ישתדל להיענות לפנייה, הסרה זו יכולה לענות באיחור.

7.5. אתר אדוויזרלנד יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר אדוויזרלנד. אתר אדוויזרלנד שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.


8. תקנון הוספת תגובות גולשים באתר אדוויזרלנד ובפורומים

8.1 אדוויזרלנד מאפשר לגולשים להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן- "התגובות"). תוכנן של התגובות הן באחריותו של המשתמש בלבד.

8.2 המשתמש מתחייב כי התגובות שלו באתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. וכן אין לכתוב כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שמפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

8.3. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על כל טענה לאחריותו של אדוויזרלנד בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע..

8.4. אדוויזרלנד אינו אחראי לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתגובה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה.

8.5. המשתמש מאשר כי אין המידע המופיע בתגובות משמש תחליף למחקר ו/או בדיקה עצמאית ואדוויזרלנד אינו אחראי לכל פעולה ו/או מחדל מכל סוג ואופן שהוא שיבוצע/לא יבוצע בהסתמך על תגובות הגולשים.

8.6. אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתתפים בתגובות הגולשים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי התגובות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק וכי המידע הוא אכן נכון.

8.7. אין להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

8.8. אין לכתוב מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאדוויזרלנד ו/או למשתמשים אחרים.

8.9. אין להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין ובפרט את הוראות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או כל בורסה אחרת.

8.10. כתיבת תגובה מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר אדוויזרלנד לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

8.11. ידוע למשתמש, לכותב ו/או לשולח תגובות כי אדוויזרלנד וכל נציג מטעמו יהיה רשאי לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות - בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום, למנוע את פרסום ההודעה ו/או להוציא כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של אדוויזרלנד בלא כל מתן הודעה מראש.

8.12. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה אדוויזרלנד ו/או מי מטעמו רשאי לפעול כאמור לפי שיקול דעתו המוחלט, לגבי כל מידע ו/או חומר אשר עומד בסתירה ו/או מפר את התנאים המפורטים בכתב זה וזאת ללא שנתן על כך הודעה מראש לכותב ו/או לשולח ו/או למשתמש.

8.13. המשתמש ו/או כותב ו/או שולח התגובות, מסכים בזה ומתחייב לשפות את אדוויזרלנד בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בכתב זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

8.14. באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המפורסם על גבי האתר הועתק באופן שפוגע בזכויותיך ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית לאדוויזרלנד בצירוף פירוט מלא. בנוסף המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתגובות נכתבות על ידי המשתמשים וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לתגובות, לנכונותן, טיבן ו/או איכותן ולכל נזק שיגרם לו ו/או לאחרים מפרסום התגובות ו/או מכל שימוש שיעשה על ידו בתגובות ו/או בתוכנן.

8.15. אדוויזרלנד אינו אחראי לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים, ובנוסף הוא שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לו) . מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה.

8.16. אדוויזרלנד נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שאתה מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם עם זאת, אדוויזרלנד ממליצה לך לגבות את התכנים שאת מעלה ולשמור העתק מהם.

במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים שלך (לרבות מחיקתם על ידי אדוויזרלנד), לא תחול כל אחריות על אדוויזרלנד ואתה לא תהיי זכאיי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.


9. פעולות

אני מצהיר ומאשר כי אדוויזרלנד אינה אחראית לתוכן המידע המופיע באתרי הבנקים/ המסחר ו/או לנכונות מידע זה (להלן: "המידע") ולכל פעולה מכל סוג המתבצעת באתרים אלו וכי לא אטען בכל שלב כל טענה בגין האמור לעיל כנגד אדוויזרלנד וכל גורם מטעמה. אני פוטר בזה את את חברת פאנדר בע"מ ו/או כל גורם מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות לכל פעולה שאבחר לבצע באתרי הבנקים, ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, אם יגרם לי, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע ו/או מהשימוש באתרי הבנקים/מסחר וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי חברת פאנדר בע"מ, מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים הנעשים באתרי המסחר/ הבנקים. בנוסף אני מאשר ומתחייב בזאת כי חברת אדוויזרלנד בע"מ אינה אחראית לכל פעולה שאבחר לבצע בענין ניירות הערך, קרנות נאמנות, קרנות השתלמות, קופות גמל, קופות פיצויים ותעודות סל שפרטים לגביהם מוצגים באתר אדוויזרלנד וכי לאדוויזרלנד אין כל קשר עם כל פעולה שאבחר לבצע לגבי ניירות ערך ומוצרי ניהול אלו באתרי הבנקים/המסחר, ולרבות מכירה, קניה וכל עסקה מכל סוג שהוא שאבחר לבצע, ואני מוותר על כל טענה נגד אדוויזרלנד ו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפועלים מכוחה.


10 . פורום וקובצות דיון

אדוויזרלנד מעמידה לרשות הגולשים שירות קבוצות דיון, המאפשרים לגולשים לשוחח בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשים אחרים. באתר קיימים שני סוגים של קבוצות דיון כאלה - טוקבקים ופורומים. למנהל של פורום יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאתה של אדוויזרלנד) בין היתר, להגביל את אפשרות הכניסה לפורום שהוא מנהל, וכן להרחיק ממנה משתמשים. כמו כן, לעתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בקבוצת הדיון שלו. אנא השמע להוראות אלה אך זכור, כי הן אינן גוברות על הוראות תקנון זה אף במקרה של סתירה עמו. אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את תוכן ההודעה בטרם העלאתה לקבוצת הדיון, שכן מרגע שהעלית הודעה ו/או תגובה להודעה של גולש אחר בטוקבק ו/או בפורום לא תוכל לשנותה ו/או להסירה (בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר כיצד משיגים אישור לניהול פורום? גולש שאינו מנהל פורום באתר מתחרה לאתר אדוויזרלנד, רשאיי לבקש מאדוויזרלנד היתר לנהל פורום. אדוויזרלנד תבחן כל בקשה בהתאם לצרכיה, אך אינה מתחייבת להיענות לה. אדוויזרלנד רשאית לבטל היתר שניתן. גולש אשר יקבל היתר לניהול פורום יעשה זאת מרצונו החופשי ובהתנדבות מלאה והוא לא יהיה זכאיי לכל תמורה (ישירה או עקיפה) מאדוויזרלנד ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד או קבלן ומזמין בין אדוויזרלנד לאותו גולש.


11. השארת פרטים במסגרת שאלון

ידוע לגולש כי הנתונים המוקלדים על ידי המשתמש במסגרת מילוי השאלון המצוי באתרי אדוויזרלנד ויורקול (להלן: "פרטי המשתמש") מועברים אל חברות מסחריות עם כל לחיצה על כל אחד מהמקשים שלח/אישור/המשך והמשתמש מביע בכל לחיצה כאמור את הסכמתו לכך.

הגולש מצהיר, כי פרטי המשתמש, נמסרים מרצונו החופשי, והוא מסכים ומאשר בזאת לאתרים אדוויזרלנד ויורקול להעבירם לחברות ו/או לכל גורם אחר, לרבות לצרכים שיווקיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מעת לעת. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

הגולש מצהיר ומסכים, כי כל עוד לא הודיע אחרת ישמשו הנתונים האישיים את החברה, בין היתר, גם לצורכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו ו/או לכתובתו האלקטרוניות ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת שנמסרה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.


12. אבטחת מידע

אדוויזרלנד ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת אדוויזרלנד אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך אדוויזרלנד לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת אדוויזרלנד.


13. דברי דואר ופרסום

הנרשם לאחד או יותר משרותי האתר מאשר בעצם רישומו,לחברת פאנדר בע״מ, להשתמש בפרטיו כגון מייל, טלפון ושם לשלוח אליו מיילים הודעות ומכתבים הכוללים פרסום עבור החברה עצמה או עבור חברות שמפרסמות באמצעותה. הנרשם מאשר שהוא מבין כי ביום שבו יבקש להפסיק את משלוח הדיוורים השונים, החברה תעשה מאמץ להסירו מהרשימות מהר ככל יכולתה. אולם במידה והמבקש לא מבצע הסרה אוטומאטית (לינקים יעודיים) יתכן וההסרה תתרחש באיחור ניכר מיום הבקשה ועד אז הוא ימשיך לקבל פרסומים כנ״ל.!


14. דין וסמכות שיפוט

14.1. על השימוש באתר אדוויזרלנד יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

14.2. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר אדוויזרלנד לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

קראתי את תנאי השימוש באתר אדוויזרלנד ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.

arrow