× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

טיוטה פטור מהוראות חוזר צירוף לביטוח למוצרי בריאות

צירוף לביטוח - תיקון חוזר, טיוטה פטור מהוראות חוזר צירוף לביטוח למוצרי בריאות אשר מוגבלים בזמן ונרכשים ללא שיווק יזום

Image by Gerd Altmann from Pixabay good bye
Image by Gerd Altmann from Pixabay good bye
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

כללי

לאור בקשות שהוגשו לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לאפשר מכירה של מוצרים אשר נמכרים לבקשת מבוטח ומתוך רצון לאפשר לשוק ביטוחי הבריאות להתפתח בתחום הדיגיטציה, מוצע לקבוע כהוראת שעה לשנה אחת פטור מהוראות חוזר צירוף לביטוח למוצרי בריאות אשר מוגבלים בזמן ונרכשים ללא שיווק יזום. 

תיקון הוראות

בחוזר 2016-1-7 "צירוף לביטוח" (8.6.2016) יבואו השינויים המסומנים בתיקוני מהדורה בנספח לחוזר זה.

תחולה

תחולת הוראות חוזר זה - כמפורט בסעיף התחולה בחוזר 2016-1-7 "צירוף לביטוח" (8.6.2016), המצורף כנספח לחוזר זה.

תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום פרסומן ועד ליום 1.1.2023


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow